Rabu, 04 Juli 2012

CONTOH LAGU RAKYAT FOLKLOR

Jago Kluruk
Ing wayah esuk, jagone kluruk
Rame swarane pating kemruyuk
Wadhuh senenge sedulur tani
Bebarengan padha nandur pari

Srengenge nyunar kulon prenahe
Manuke ngoceh ana wit-witan
Paling cemruwit rame swarane
Tambah asri donya saisine 


Lumbung Desa
Lumbung desa pra tani padha makarya
Ayo dhi, njupuk pari nata lesung nyandhak alu
Ayo yu, padha nutu yen wis rampung nuli adang
Ayo kang, dha tumandang yen wus mateng nuli madhang

Witing Klapa
Witing klapa jawata ing ngarcapada
Salugune wong wanita
Adhuh ndara kula sampun njajah praja
Ing Ngayogya Surakarta.

Lesung Jumengglung
Lesung jumengglung
Sru imbal-imbalan

Lesung jumengglung
Manengker mangungkung

Ngumandhang ngebegi
Sajroning padesan
Thok thok thek thok thok gung
Thok thok thek thok thek thok gung

Thok thok thek thok thok gung
Thok thok thek thok thek thok gung

Kembang-Kembang
Kembang blimbing mbing maya-maya ya
Kembang pelem wujude ingklik ketela
Kembang kacang lan kara padha kupune, lha kae

Kembang pring blas-blasan kaya carange
Kembang jambu lan randhu metu karuke, lha kae

Dhasar blanggreng Si kopi pemacakira
Dhendheng Kenthing
Dhendheng kenthing thing
Sambel lonthang thang
Kakang mendhak yen mendhak ulung-ulungan
Jenang telaka gendhis mawi kalapa, aoa
Caosena temanten krenteg kawula
Benguk wana kecipir wungu kembange, aoe
Rowa rawe temanten ketemu sore.

Turi-turi putih
Ditandur neng kebon agung
Duwe bojo ora tau mulih
Sabane mung turut warung
Mbok ira-rnbok ira
Mbok ira kembange apa

Kembang-kembang mlathi
Ditandur neng tamansari
Anak bojo kudu diopeni
ing tembene bisa migunani
Mbok ira-mbok ira
Mbok ira kembange apa

Tembang Dolanan Bocah

Gundhul Pacul
Gundhul-gundhul pacul-cul gembelengan
Nyuunggi-nyunggi wakul-kul sempoyongan
Wakul ngglempang segane dadi saratan
Wakul ngglem pang segane dadi saratan

Barat Gedhe
Cempe-cempe barata sing gedhe
Dak upahi duduh tape
Cempa-cempa barata sing dawa
Dak upahi duduh klapa
Cemper-cemper barata sing banter
Dak upahi duduh lemper

Bulan Gedhe
Bulan bulan gedhe ana santri menek jambe
Ceblokna saklining wae
Mumpung jembar kalangane
Mumpung gedhe rem bulane
Suraka-surak hiyo

Tokung
Tokung-tokung wek wek wek
Angon bebek pinggir dalan gung
Sing ngadhangi Mbok Kaki Mandraguna
Dak are-are bebek asetokung-tokung

Cublak-cublak Suweng
Cublak-cublak suweng
Cublak-cublak suweng
Suwengi si gulender
Mambu katundhung gudel
Pak empong orong-prong
Pak empong orong-prong
Sir sir plok kedhele gosong sir sir
Sir sir plok kedhele gosong sir sir

Tul Jaenak
Tul jaenak jae jatul jaidi
Kontul jare banyak ndoge bajul kari siji
A bang-abang gendera Landa
Wetan sithik kuburan mayit
Klambi abang nggo tandha mata
Wedhak pupur nggo golek dhuwit

Lindri
Lindri adang telung kathi
Lawuhe bothok ten
Njur dipenet-net
Njur diemplok-plok
Ya mak telep-lep
Pacak gulu janggreng
Adhuh yayi sendhal pancing

Kembang Jambu
Kembang jambu karuk
lintang rina jare esuk
jenang tela gethuk
omah jaga aran cakruk
pitik mabur kuwi manuk

Gajah-Gajah
Gajah-gajah, kowe takkandhani jah
Mata kaya laron kuping ilir amba-amba
Kathik nganggo tlale
Buntut cilik tansah kopat-kapit
Sikil kaya bumbung
Sasolahmu megang-megung

Te Kate Dipanah
Te kate dipanah
Dipanah ngisor gelagah
Ana manuk ondhe-ondhe
Bok Sri bombok bok ri kate

E, Dhayohe Teka
E, dhayohe teka, e, gelarna kiasa
E, klasane bedhah, e, tambalen jadah
E, jadahe mambu, e, pakakna asu
E, asune mati, e, cemplungna kali
E, kaline banjir, e, kelekna pinggir

Paman Guyang Jaran
Paman guyang jaran, e e ana apa
Ngriku wau wonten popok beruk keli, e ora ana
Nggonku neng kene wus suwe
Tan ana suket kumledhang
Amung wong kang ngguyang sapi
Takonana ya dhuk
Manawa uninga

Mbok Uwi
Mbok uwi rujak nanas
Kumpul-kumpul aneng gelas
Ya bapak ya ndara
Adhem panas rasane

Wong ngombe upas
Mas sinangkling suwasa inten berlean
Kit-kit, kit methakil
Cagak awak jare sikil

Sepuran
Sinten nunggang sepur lunga nyang Kediri
Wong niki sepur dhur bayare setali
Sapa trima nggonceng konangan kondhektur
Yen didhendha kenceng napa boten kojur
Sinten nunggang sepur lunga dhateng Nganjuk
Sinten pengin makmur aja seneng umuk.

Jamuran
Jamuran ya gegethok
Jamur apa ya gegethok
Jamur gajih brejijih saara-ara
Sira badhe jamur apa?

Menthog Menthog
Menthog -menthog, takkandhani
Mung rupamu angisin-isini,
Mbok ya aja ngetok
Ana kandhang wae
Enak-enak ngorok
Ora nyambut gawe
Menthog-menthog, mung lakumu
Megal-megol gawe guyu

Irisan Tela
Ris irisan tela la la la
Madu sari ri ri ri
Manuke podhang unine kuk angkukan
Unine kuk angkukan, unine kuk angkukan

Rujak Nanas
Mbok uwi rujak nanas
Kampul kampul aneng gelas
Ya bapak ya ndara
Adhem panas rasane wong ngombe upas
Oas mas sinangkling suwasa in ten barleyan
Ku ku ku methakil
Cagak awak jare sikil

Sluku Bathok
Sluku sluku bathok, bathoke ela elo
Si rama menyang kutha, leh olehe payung mutha
Mak jenthit lololobah, wong mati ora obah
Yen obah medeni bocah, yen urip goleka dhuwit

Buta Galak
Buta buta galak, solahe lunjak-lunjak
Ngadeg jingklak-jingklak, nungkak kanca nuli nandhak
Ngadeg bali maneh, rupane ting celoneh
Iku buron aneh dak sengguh buron kang remeh
La wong kowe we we sing marah-marahi
La wong kowe we we sing marah-marahi
Hi hi aku wedi, ayo kanca ngajak bali
Kae lo kae lo mripati plerak-plerok rok rok
Kae lo kae lo kulite ambengkerok rok rok
Ya kulite ambengkerok

Kidang Talun
Kidang talun mangan kacang talun
Mil kethemil mil kethemil
Si kidang mangan lembayung

Tikus Pithi
Tikus pithi duwe anak siji
Cit cit cuwit, cit cit cuwit
Si tikus mangani pari

Gajah Belang
Gajah Belang saka Tanah Plembang
Nuk renggunuk, nuk renggunuk
Gedhemu meh padha gunung

Sar Sur Kulonan
Sar Sur Kulonan, mak mak gemake rete te
Dak uyake rete te, dak uyake rete te
Yen kecandhak dadi gawe
Musuh mesthi mati, musuh mesthi mati
Dak bedhile mimis wesi
Mong mong jlegur, mong mong jlegur
3. Lagu Gregeting Pakaryan
Suwe ora jamu
Suwe ora jamu
Jamu godhong tela
Suwe ora ketemu
Ketemu pisan gawe gela

Suwe ora jamu
Jamu godhong keningkir
Suwe ora ketemu
Ketemu pisan dadi pikir

Gethuk
Sore-sore padhang bulan
Ayo kanca padha dolanan
Rene-rene bebarengan
Rame-rame e do gegojekan

Kae-kae rembulane
Yen disawang kok ngawe-awe
Kaya-kaya ngelingake
Kanca-kanca ja turu sore-sore
Gethuk asale saka tela
Mata ngantuk iku tambane apa
Gethuk asale saka tela
Yen ra mathuk atine rada gela

Ja ngono mas aja-aja ngono
Kadung janji mas
Aku mengko gela

Gambang Suling
Gambang suling ngumandhang swarane
Thulat-thulit kepenak unine
Unine mung nrenyuhake bareng lan kentrung
Ketipung suling sigrak kendhange

Ilir-ilir
Ilir-ilir ilir-ilir
tandure wus sumilir
tak ijo royo-royo
tak sengguh temanten anyar

cah angon cah angon
penekna blimbing kuwi
lunyu-lunyu penekna
kanggo mbasuh dodotira

dodotira kumitir bedhah ing pinggir
domdomana jrumatana
kaggo seba mengko sore
mumpung padhang rembulane
mumpung jembar kalangane
ya surak asurak hiyo.
4. Lagu RasaManunggal
Jineman Uler Kambang
Sun pepuji dadi putri kang utami
Sayuk-sayuk sayuk rukun sakancane
Ia lali lho mas kowe
Gotong-royong nyambut gawe, ya mas…..
Kang den udi
Leluhure bangsa kita
Brambang sasen lima
Berjuang labuh negara
Brambang sasen pitu
Berjuang kudu bersatu
Ora butuh kae-kae, ya mas..
Ora butuh kae-kae
Butuhku mung nyambut gawe
Tempe tahu gula Jawa
Butuhku sabar narima

Gugur Gunung
Ayo kanca ayo kanca ngayahi karyaning praja
Kono-kene kono-kene gugur gunung tandang gawe
Sayuk sayuk rukun bebarengan ro kancane
Lila lan legawa kanggo mulyaning negara

Siji loro telu pa pat bareng maju papat-papat
Diulang-ulungake murih enggal rampunge
Holopis kuntul bariss holopis kuntul baris
Holopis kuntul baris holopis kuntul baris

Wajibe Dadi Murid
Wajibe dadi murid
Ora kena pijer pamit
Kejaba yen lara, lara tenanan
Ra kena ethok-ethokan

Yen wis mari bali neng pamulangan
Ja nganti mbolos-bolosan
Mundhak dadi bocah bodho
Pie-n ga-plengo kaya kebo
5. Lagu Keprajuritan
Mahesa Kurda
Kalamun cinandra pan yayah mahesa kurda
Bendhe umyung tengara budhale wadya
Kang tinata carub wor dadi sajuga
Sang panganjur aba-aba nabuh tambur
Teteg ajeg suling peling nut wirama

Bidhal Gumuruh
Enjing bidhal gumuruh
tambur suling gang maguru ngungkung binarung ing krapyak
myang watang agathik
kang kapyarsa swaranipun
lir ombaking samudra rob

Bala Kuswa
enjing bidhab gumuruh
saking jroning praja
gunging kang bala kuswa
aba busananira lirr surya wedalira
saking jaladri arsa madangi jagad
duk mungup-mungup aneng
sakpucaking wukir
marbabak bang sumirat
keneng soroting surya
mega lan gunung-gunung

Singa Nebak
Sigra mangsah lumampah anut wirama
getar tambur bendhene munya angungkung
suling sesauran selompret tetep mindhiki

Ladrang Clunthang
Tindake sang pekik, mandhap saking gunung
Anganti repat panakawan catur
Kang anembe mulat ngira dewa ndharat
Get er petrek-petrek pra endhang swarane
Anjawat angawe-awe ngujiwat
Solahe mrih dadya sengseme.
Dhuh raden sang abagus,
Mugi keparenga pinarak wisma kula
Amethika sekar miathi, arum amrik wangi
Kageina cundhuk sesumping, Sangsangan hamimbuhi
Mencorong cahya ndhika raden

Padha nyawiji
Ayo padha nyawiji
Tuwa mudha jaler estri
Sayuk eka kapti

Bareng dha tumandang nyukupi
Sandhang pangan kita sami

Nanging aja ana kang korupsi
Yen padha korupsi
Negarane rugi kang sayekti

Ibu Pertiwi
Paring boga lan sandhang kang murakabi
Paring rejeki manungsa kang bekti

Ibu pertiwi, ibu pertiwi
Sih sutresna kang sesami
Ibu pertiwi kang adil luhuring budi
Ayo sungkem mring ibu pertiwi.

0 komentar:

Posting Komentar

Ada kesalahan di dalam gadget ini

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More